საქართველო და OGP

OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრობა

OGP-ის საქმიანობის მეთვალყურეობას ახორციელებს მმართველი კომიტეტი (Steering Committee – SC), რომელიც გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოა და მის შემადგენლობაში შედის OGP-ის წევრი ქვეყნების მიერ არჩეული 11 მთავრობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არჩეული 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი.

მმართველი კომიტეტის ამჟამინდელი შემადგენლობაა: არგენტინა, სამხრეთ კორეა, იტალია, საფრანგეთი, ნიგერია, საქართველო, ინდონეზია, გერმანია, რუმინეთი, სამხრეთ აფრიკა, კანადა. მმართველ კომიტეტს უძღვებიან თანა-თავმჯდომარეები - კომიტეტის წევრ მთავრობათა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა თითო არჩეული წარმომადგენელი.

  • 2014 წელს საქართველო OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრად ორწლიანი ვადით პირველად აირჩიეს.
  • 2016 წელს საქართველო, საფრანგეთთან ერთად, OGP-ის თანა-თავმჯდომარე ქვეყანა 1 წლის ვადით გახდა, ხოლო 2017 წელს პარტნიორობის თავმჯდომარის პოზიცია ასევე 1 წლით გადმოიბარა.
  • 2018 წელს საქართველომ OGP-ის თავმჯდომარეობა კანადის მთავრობას გადააბარა.
  • 2019 წლის აპრილში გამართული არჩევნების შედეგად, 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან საქართველო კიდევ ერთხელ, ამჯერად 3 წლის ვადით გახდა OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრი. საქართველოს მთავრობას კომიტეტში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი წარმოადგენს.

OGP-ის მმართველ კომიტეტს 3 ქვე-კომიტეტი აქვს:

მმართველი კომიტეტი

GL-Governance and Leadership

GL -კომიტეტში მხოლოდ OGP-ის თავმჯდომარე/თანა-თავმჯდომარე ქვეყნისა და თავმჯდომარე/თანა-თავმჯდომარე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები წევრიანდება

CS-Criteria & Standards

CS - კომიტეტში განაწილებული ქვეყნები მუშაობენ პარტნიორობის საქმიანობასთან დაკავშირებულ პროცედურულ საკითხებზე, მათ შორის, შეიმუშავებენ OGP-ის წესებსა და გაიდლაინებს

TLS-Thematic Leadership

TLS - კომიტეტში განაწილებული ქვეყნების ამოცანაა OGP-ის თემატიკაზე გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკის ხელშეწყობა, ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გზების მოძიება და სხვა. საქართველო 2019 წლის ივლისამდე TLS ქვე-კომიტეტის წევრი იყო.

2019 წლის 1 ოქტომბრიდან, მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარეების გადაწყვეტილებით, საქართველო კრიტერიუმებისა და სტანდარტების (CS) ქვე-კომიტეტის წევრი გახდა.