ვალდებულებები

2019, წლიური

მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციური პლატფორმა

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

გაუმჯობესებული საჯარო სერვისები

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემა

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

You.gov.ge

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

გარემოსდაცვითი შეფასების პორტალის ამოქმედება

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

SDGs მონიტორინგი

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

საკანონმდებლო აქტების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შემუშავება

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

შსს-ს გამჭვირვალობის გაზრდა

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

საჯარო ფინანსების ზედამხედველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

ელექტრონული ინოვაციები საჯარო შესყიდვებში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობის მქონე საწარმოების ღიაობა და ანგარიშვალდებულება

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდა

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება ხონის მუნიციპალიტეტში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება დუშეთის მუნიციპალიტეტში

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება რუსთავის მუნიციპალიტეტში

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

ღია მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და გამოქვეყნების შესაძლებლობების განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესება ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის გაუმჯობესება

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის გაუმჯობესება

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

ქალაქ ბათუმში საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის გაუმჯობესება მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ინსტიტუციონალური მექანიზმის დანერგვის გზით

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

შენი იდეა ზუგდიდის მერს

შეჩერებულია დეტალები

2019, წლიური

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

მიმდინარეობს დეტალები

2019, წლიური

I.Gov.ზუგდიდი

დასრულდა დეტალები

2019, წლიური

ეფექტიანი მმართველობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა

დასრულდა დეტალები