ვალდებულებები

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტში

ვალდებულება: გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტში
ვალდებულების აღწერა: საქართველო გამოირჩევა როგორც ღია მმართველობის პროცესში ხელისუფლების სამივე შტოს ჩართულობით, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების აქტიური მონაწილეობით. ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში 13 მუნიციპალური ორგანო მონაწილეობს, მათგან 9 მუნიციპალურმა ორგანომ გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის შემუშავების ვალდებულება აიღო, რომლის დახმარებით ჩამოყალიბდება კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის სახელმძღვანელო სტანდარტები.

საბიუჯეტო სახსრების გამჭვირვალედ და კეთილსინდისიერად გამოყენება მუნიციპალიტეტების უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს. აღნიშნულთან დაკავშირებით, რიგი მუნიციპალიტეტებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, რომ მათ არ გააჩნიათ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც აანალიზებს გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის პროცესში არსებულ გამოწვევებს/საფრთხეებს, ადგენს მათი გადაჭრის გზებს და განსაზღვრავს გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის არსებული სტანდარტების განმტკიცებისთვის განსახორციელებელ ქმედებებს. შესაბამისად, გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტანდარტების დანერგვა, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში დემოკრატიული მმართველობის ხარისხის გაუმჯობესებას.
შედეგი: გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია (2019-2022); შესაბამისი სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო შემუშავებული და დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - სექტემბერი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
დასრულდა done iconსრულად შესრულდა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მჭიდრო თანამშრომლობითა და USAID/GGI-ის მხარდაჭერით მომზადდა.

2019 წლის 27 ივნისს ახალციხეში მერიისა და IDFI-ის ორგანიზებით გაიმართა გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვა. შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა და მის მიზანს დოკუმენტებთან დაკავშირებით დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის სამოქალაქო და მედია სექტორის და აკადემიური წრეების წარმომადგენელთა მოსაზრებების მოსმენა და შემდგომში, გათვალისწინება წარმოადგენდა.

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტების შემუშავების პროცესში ასევე მომზადდა მონიტორინგის ჩარჩო. 2019 წლის 7 ივლისს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის N 1470 07 ბრძანებით დამტკიცდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა და თანამდევი მონიტორინგის ჩარჩო. 2019 წლის 12 ივლისს კი IDFI-ის მიერ ჩატარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა ტრენინგი კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებზე (31 მონაწილე).

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმა შემდეგ ამოცანებს მოიცავს:

  • ეთიკისა და კეთილსინდისიერების არსებული მექანიზმების გაუმჯობესება
  • ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება
  • ახალციხის მერიაში გამჭვირვალობის სტანდარტების დახვეწა
  • საზოგადოებრივი ჩართულობის და ზედამხედველობის მექანიზმების გაძლიერება
  • ახალციხის მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტანდარტების გაუმჯობესება
  • კონკურენციის გაზრდა სახელმწიფო შესყიდვებში.

ეტაპები:

1.1.1. გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის შესახებ სიტუაციური ანალიზის მომზადება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის შესახებ სიტუაციური ანალიზი მომზადებულია
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მჭიდრო თანამშრომლობითა და USAID/GGI-ის მხარდაჭერით მომზადდა.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

1.1.2. გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსიის მომზადება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსია მომზადებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
: შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
2019 წლის 27 ივნისს ახალციხეში მერიისა და IDFI-ის ორგანიზებით გაიმართა გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვა. შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა და მის მიზანს დოკუმენტებთან დაკავშირებით დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის სამოქალაქო და მედია სექტორის და აკადემიური წრეების წარმომადგენელთა მოსაზრებების მოსმენა და შემდგომში, გათვალისწინება წარმოადგენდა.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

1.1.3. გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვები

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ჩატარებულია გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვები
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა და მის მიზანს დოკუმენტებთან დაკავშირებით დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის სამოქალაქო და მედია სექტორის და აკადემიური წრეების წარმომადგენელთა მოსაზრებების მოსმენა და შემდგომში, გათვალისწინება წარმოადგენდა.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

1.1.4. გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის (2019- 2022), სამოქმედო გეგმის (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია (2019- 2022), სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო დამტკიცებულია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
2019 წლის 7 ივლისს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის N 1470 07 ბრძანებით დამტკიცდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა და თანამდევი მონიტორინგის ჩარჩო.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!