ვალდებულებები

შენი იდეა ზუგდიდის მერს

ვალდებულება: შენი იდეა ზუგდიდის მერს
ვალდებულების აღწერა: ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ახალი ტალღის მნიშვნელოვან ნაწილს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ახალი მექანიზმების დანერგვა და რეალური შესაძლებლობების შექმნა წარმოადგენს.

ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა მიზნად დაისახა ელექტრონული პლატფორმის - „შენი იდეა ზუგდიდის მერს“ - შექმნა.
შედეგი: პორტალი შექმნილია; მისი გაცნობის მიზნით, ჩატარებულია შეხვედრები მოსახლეობასთან; პორტალის მეშვეობით შემოსულია 10 წინადადება
ვადა: დაწყების თარიღი - ივნისი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ინოვაცია და ტექნოლოგიები, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
შეჩერებულია done iconარ შესრულდა
პლატფორმის შექმნის უმთავრეს მიზანს მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გამარტივება და ქალაქის მერისთვის კონკრეტული იდეის/ინიციატივის შეთავაზების შესაძლებლობის შექმნა წარმოადგენდა. ამასთან, კონცეფცია ითვალისწინებდა უკუკავშირის მექანიზმის ამოქმედებაც, კერძოდ, ყველა შემოსულ იდეაზე მოქალაქისთვის პასუხის გაცემა, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მოქალაქეების ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებასა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას შეუწყობდა ხელს.

აღნიშნული ვალდებულების შესრულებაზე გავლენა იქონია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებამ, მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების მიზნით, მუნიციპალური მართვის სისტემისათვის (mms.gov.ge) 17 ახალი მოდულის დამატების შესახებ, რომელთაგან ერთ-ერთია - „შენი იდეა ქალაქის მერს“.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის, მსოფლიო ბანკისა (WB) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 2019 წელს დაიწყო ერთიანი ელექტრონული სერვისების დანერგვა. პროექტი მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სტანდარტის შექმნას შეუწყობს ხელს.

პროექტის განხორციელების შედეგად, მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეები და დაინტერესებული პირები მიიღებენ იმავე სახისა და ხარისხის მომსახურებას, როგორიც ეს დიდ ქალაქებშია შესაძლებელი. სისტემა იძლევა ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთი მუნიციპალიტეტის მომსახურების სხვა მუნიციპალიტეტში მიღების შესაძლებლობასაც, რაც გაცილებით ზრდის მომსახურების ხელმისაწვდომობას.

პროექტში ჩართულ მუნიციპალიტეტებს ელექტრონული სისტემის დანერგვაში ეხმარება თბილისის მერიის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო (MSDA), რომელიც 25 თვის განმავლობაში, (2019-2021 წწ) მუნიციპალიტეტების შეფასების საფუძველზე, განახორციელებს 17 მოდულის ადაპტაციასა და დანერგავს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ვალდებულების განხორციელების პროცესი წინამდებარე გეგმის ფარგლებში შეჩერებულია, რადგან არ მოხდეს ერთი და იმავე სერვისის როგორც სხვადასხვა პლატფორმაზე არსებობა, ასევე, რესურსების (როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური) არამიზნობრივი ხარჯვა.

სამდივნოს შეფასებით, წინამდებარე თვითშეფასების ანგარიშის ფარგლებში, ვალდებულების შესრულების სტატუსად განისაზღვრა არ შესრულდა. თუმცა, ვალდებულებით გათვალისწინებული მიზანი მიღწეული იქნება მუნიციპალური მართვის სისტემისათვის ახალი მოდულების (მათ შორის - „შენი იდეა ქალაქის მერს“ მოდულის) დამატებით.

ეტაპები:

5.1. პორტალის შექმნის შესახებ დებულების დამტკიცება

შეჩერებულია
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
პორტალის შექმნის შესახებ დებულება დამტკიცებულია
ვადა
დაწყება
მაისი 2018
დასრულება
ოქტომბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პასუხისმგებელი უწყება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ვალდებულების განხორციელების პროცესი წინამდებარე გეგმის ფარგლებში შეჩერებულია
შეფასება
done iconარ შესრულდა

5.2. პორტალის შექმნა და ამოქმედება

შეჩერებულია
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
პორტალი შექმნილია და ფუნქციონირებს
ვადა
დაწყება
ოქტომბერი 2018
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პასუხისმგებელი უწყება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ვალდებულების განხორციელების პროცესი წინამდებარე გეგმის ფარგლებში შეჩერებულია
შეფასება
done iconარ შესრულდა

5.3. პორტალის შესახებ მოქალაქეების ინფორმირება

შეჩერებულია
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
მოქალაქეები ინფორმირებული არიან პორტალის შესახებ
ვადა
დაწყება
ივნისი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პასუხისმგებელი უწყება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ვალდებულების განხორციელების პროცესი წინამდებარე გეგმის ფარგლებში შეჩერებულია
შეფასება
done iconარ შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!